Hleks Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.

hleks

 

KAPSAM

Hleks Gıda San.ve Tic.A.Ş. olarak amacımız şirketimizde çalışan ve şirketimizle iş yapan herkesin İnsan haklarını korumaktır. Tüm iş süreçlerimizde insan haklarının korunması birincil önceliğimizdir. Çalışanların, fikirlerini özgürce dile getirebilecekleri ve ayrımcılığa maruz kalmayacakları uluslararası standartlara uygun, insan haklarına saygılı bir iş ortamı sunmayı hedefliyoruz.
Hleks İnsan Hakları Politikası, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Birleşmiş Milletler (BM) Küresel İlkeler Sözleşmesi, BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşme, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Sözleşmeleri, OECD’nin Çokuluslu Şirketler için Rehber İlkeleri, BM İş Hayatı ve İnsan Hakları Rehber İlkeleriyle ve ulusal yasalar temel alınarak hazırlanmıştır.
Bu politika Hleks Gıda’nın faaliyetlerinde ve iş ilişkilerinde insan haklarına dair sorumluluk, ilkelerini belirler.

SORUMLULUK

 • Kuruluşumuz içindeki herkes insan haklarına gereken saygıyı göstermekten sorumludur.
 • Mali ve idari işlerden sorumlu Yönetim Kurulu üyemiz insan hakları konularının mevcut faaliyetler ve yeni fırsatların geliştirilme ve yönetilme şekliyle bir bütün halinde olmasından genel olarak sorumludur.
 • Direktörler, müdürler, diğer yöneticiler ve sorumlular insan haklarını teşvik eden gözle görülür liderlik sergilemelidir.
 • Tüm çalışanlar, yükleniciler, tedarikçiler ve danışmanlar; davranışlarının başkalarının insan haklarına zarar vermemesini sağlamakla sorumludur.

TEMEL İLKELER

 • BM İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi kapsamında temel insan haklarına saygı duyar, bu ilkelere uygun olarak faaliyetlerimizi gerçekleştiririz.
 • Uluslararası Çalışma Örgütünün Temel İş İlkeleri ve Hakları Beyannamesinde ortaya konan ayrımcılık yapmama, çocuk işçi çalıştırmama, zorla işçi çalıştırmama, toplu sözleşme hakkı ve örgütlenme özgürlüğü ilkelerine ve Türkiye’nin insan hakları ve sosyal adalet konularında taraf olduğu uluslararası sözleşmelerin gereklerini yerine getirme konusuna özen gösterir ve uygularız.
 • Yasalarla tanınmış haklara saygı gösterir, uygularız.
 • Suç veya hak ihlali fiili ile sonuçlanabilecek girişimlerde bulunmaz, yönetici ve çalışanlarımızın da aynı doğrultuda çalışmalarını bekleriz.
 • İşe alım, eğitim, kariyer, ücret yönetimi gibi süreçlerde ve iş ortamında cinsiyet, etnik köken, din, ırk, milliyet, yaş, fiziksel kapasite, hamilelik, medeni hal, cinsel yönelim, sendika üyeliği, siyasal görüş ve benzeri konulara bağlı olarak ayrım yapmadan eşit bir tutum sergiler, ayrımcılığa müsamaha göstermeyiz. Çalışanların vasıf, deneyim ve performansına bağlı olarak bu süreçleri şeffaf bir şekilde yönetiriz.
 • Tüm çalışanlarımızın, yasal düzenlemeler çerçevesinde dernek kurma, toplantı düzenleme, örgütlenme, toplu pazarlık hakkını destekler ve ifade özgürlüğüne saygı duyarız. Bu haklarını kullanan çalışanlarımızı hiçbir şekilde ayrımcılığa maruz bırakmaz ve üzerlerinde baskı kurmayız.
 • İş sağlığı ve güvenliği (İSG) yaklaşımımızın temelini “sıfır kaza” hedefimiz oluşturur. İş ortaklarımıza ve çalışanlarımıza güvenli bir çalışma ortamı sunmaya önem verir, İSG Mevzuatı kapsamında gereken tüm tedbirleri almaya ve çalışanlarımızın gerekli bilgi donanımına sahip olmalarına özen gösteririz.
 • Çalışanlara iş yerinde her türlü kötü muamele, yıldırma ve taciz gibi olaylardan uzak ve güvenli bir çalışma ortamı sunacağımızı taahhüt ederiz. Bu tür durumlarla karşılaşmaları durumunda ise çalışanlarımızı, ifade özgürlüğü hakkını kullanarak durumu bildirmeleri için teşvik ederiz.
 • Yasa ve yönetmeliklerle belirlenen çalışma saatleri ve fazla mesai hükümlerine uyarız.
 • Yerel halkların haklarına saygı gösteririz.
 • İnsan haklarının risk altında olması durumunda gerekli önlemleri alırız.
 • Uluslararası insan hakları politikalarıyla belirlenmiş tüm çalışma alanlarını kapsayan kuralları çalışanlarımıza yıllık eğitimlerde aktarırız.
 • Satın alma süreçlerimizi, tedarikçilerimizi bu Politika’ya uygun olarak seçmek üzere geliştiririz.
 • İnsan hakları üzerinde olumsuz bir etki oluşması halinde bu etkileri gidermeye çalışırız.
 • Şirket tarafından yapılan hak ihlallerinin telafi edilmesi için resmi şikâyet mekanizmaları geliştiririz.

PAYDAŞLARIMIZDAN BEKLENTİLERİMİZ

 • Yöneticilerimiz, çalışanlarımız ve Hleks adına hareket edenlerin Politika’ya uyum sağlamaları; ayrıca ihlalleri yöneticilerine iletmeleri ve/veya şirket şikayet kanalları üzerinden bildirmeleri gerekmektedir.
 • Tedarikçilerimizden ve iş ortaklarımızdan Politika’ya uygun hareket etmelerini bekleriz.
 • Paydaşlarımızın Politika’yla ilgili geri bildirimde bulunmalarını teşvik ederiz.

UYGULAMAYA İLİŞKİN ESASLAR

Politikamız, tüm çalışanlara bulundukları ülkenin dilinde iletilir.
İşbu Politika Yönetim Kurulu tarafından kabul edilerek yürürlüğe konmuştur.
Politika, en az beş yılda bir yönetim kurulu tarafından gözden geçirilir ve uygulamaların ilerlemesi takip edilir. Önemli bir değişiklik durumunda, gözden geçirme işlemi en kısa sürede gerçekleştirilir.
Bütün diğer politika, prosedür, süreç, uygulama, ürün ve etkinliklerde Politika ile çelişme ya da Politika’nın uygulanmasını zorlaştırma riski içereceği düşünülen konular gözden geçirilir.

Çalışanlarımızla belli aralıklarla toplantılar yapar, diğer sorunların yanında İnsan hakları ile ilgili bir problemlerinin olup olmadığını kendilerine sorarız. Fabrikamızın çeşitli alanlarına konulan öneri kutularımız sayesinde personelimizin her konudaki görüşlerini almaktayız ve öneri-ihlal- şikayet tablomuz ile değerlendirilmektedir.

Politika’yı desteklemek amacıyla, insan haklarına saygı duyulan bir çalışma ortamı yaratmak ve insan haklarını doğrudan ya da dolaylı olarak ihlal eden faaliyetlerin olmaması için gerekli çalışma yöntemleri geliştirmekteyiz. Politika ihlalleri web sitemizdeki öneri ve şikayetler bölümünden yada telefonla doğrudan firmamıza bildirilebilir.

Ferhan TEZCAN
Yön. Krl. Başkanı

İ. Semih ERDEN
Yön. Krl. Bşk. Yrd.

Uğur KAYA
Genel Md.