Hleks Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.

hleks

 

hleks patlayan seker sirketi AYDINLATMA METNİ
“Web Sitesi için”
Tarih:

1. Veri Sorumlusu:

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Hleks Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Şirket) tarafından hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesinin yanı sıra şeffaf ve hesap verebilir olmak amacıyla hazırlanmıştır.

Web sitesine atıf yapılan aydınlatmalar, bu aydınlatma metninde hazırlanmış olup; çalışan, çalışan adayı, stajyer, hizmet veya ürün alıcısı ve potansiyel hizmet veya ürün alıcısı ile ilgili aydınlatmalar, Şirketin kişisel veri işleme envanterine uyumlu olmak kaydıyla Şirketin Aydınlatma Yükümlülüğü Prosedürüne göre ayrıca düzenlenmektedir.

2. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği:

a. İnternet Sitesi

– Çerezler;

Şirket tarafından ilgili kişinin internet sitesi çerezleri kişisel verileri aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işlenmektedir.

Sitede Kullanılan Çerezler Amaçları
Kalıcı Çerezler Kalıcı çerezler ilgili kişi silinceye veya süreleri doluncaya (bu çerezlerin cihazında ne kadar kalacağı, çerezlerin “kullanım ömürlerine” bağlı olacaktır) kadar sabit diskinizde kalırlar. Bu çerezler parolanızı kaydeden ve web sitesi oturumunuzun sürekli açık kalmasını sağlayan, böylece her ziyaretinizde birden fazla kez parola girme zahmetinden kurtaran çerezleri ve web sitesine daha sonraki ziyaretlerinizde sizi hatırlayan ve tanıyan çerezleri içerir.
 Oturum Çerezleri Oturum çerezleri “tarayıcı oturumu” süresince geçerlidir. Tarayıcı oturumu, internet tarayıcısı pencerenizi açtığınız an başlamakta olup, tarayıcı pencerenizi kapatmanızla sonlanmaktadır. Tarayıcınızı kapatmanızla birlikte, tüm geçici çerezler silinmektedir.
 Zorunlu Çerezler Web sitesinde gezinmek ve web sitesinin özelliklerinden faydalanabilmek için zorunlu çerezlerdir. Bu çerezler olmadan, web sitesinden sağlanan temel hizmetlerden faydalanılamaz. Bu çerezlere, sistemin yönetilebilmesi, sahte işlemlerin önlenmesi için ihtiyaç vardır ve engellenmesi halinde web sitesi çalışamayacaktır.

– İş Başvuru Formu Doldurulması;

Kişisel Veri Amaçları
Adı, Soyadı, T.C Kimlik Numarası, Doğum Tarihi, Telefon Numarası, E-Posta Adresi, Adresi, İş Deneyim, Ehliyet Bilgileri, Eğitim Bilgileri ve Yabancı Dil Bilgileri, Referanslar Bu kişisel veriler çalışan adayı/stajyer ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlenmektedir.

b. Hizmet veya Ürün Alıcısı ve Potansiyel Hizmet veya Ürün Alıcısı;

Kişisel Veri Amaçları
Kimlik Bilgisi, İletişim Bilgisi, Firma Bilgisi, Pazarlama Bilgileri, Müşteri İşlem, Finans, Lokasyon Bilgisi Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi, iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi, mal / hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi, mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, organizasyon ve etkinlik yönetimi, reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi, ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçları işlenmektedir.

c. Ziyaretçi;

Kişisel Veri Amaçları
Adı, Soyadı, Kurum ve Unvan Bilgisi, Giriş-Çıkış Kayıt Bilgileri, Araç Bilgisi, İmza, Kamera Kaydı Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi ve fiziksel mekân güvenliğinin temini amacı ile işlenmektedir.

d. Kamera Kaydı;

Kişisel Veri Amaçları
Görüntü Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi ve fiziksel mekân güvenliğinin temini amacı ile işlenmektedir.

3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Kalıcı çerezler ve oturum çerezleri; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu m.5/II-f gereği “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak, otomatik yöntemle,

Ziyaretçi ile ilgili kişisel veriler; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu m.5/II-f gereği “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak, otomatik yöntemle,

Hizmet veya ürün alıcısı ve potansiyel hizmet veya ürün alıcısı kişisel verileri; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu m.5/II-c , m.5/II-ç ve m.5/II-f maddeleri gereği “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanarak, otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle,

Çalışan adayı/Stajyer kişisel verileri; 5/II-c ve 5/II-f maddeleri gereği “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanarak, otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle,

Kamera ile alınan görüntü kayıtları; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu m.5/II-f gereği “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak, otomatik yöntemle, kamera çekimi ile işlenmektedir.

4. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği:

Söz konusu kişisel veriler Şirket tarafından hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi amacıyla ya da ilgili mevzuat gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine; hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temin edilmesi amacıyla hizmet sağlayıcılarına aktarılabilecektir.

5. KVKK 11. maddesi gereği İlgili Kişinin Hakları:

Söz konusu kişisel verilerle ilgili Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi veya şikâyetlerinizi; web sitemizde yer alan başvuru formu doldurulmak suretiyle ya da Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirtilen yöntemlerle aşağıda verilen iletişim bilgilerini kullanarak yapabilirsiniz.

İşlenen kişisel veriler kapsamında ilgili kişi tarafından yapılacak talepler ve şikâyetler, Şirket tarafından en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde cevaplandırılacak ve sonuçlandırılacaktır.

İletişim Bilgileri:
Adres: Toplarönü Sokak No: 16 Anadoluhisarı Mahallesi BEYKOZ/İSTANBUL
Telefon: 0216 462 27 40 E-Posta: kvkk@hleks.com WEB: http://www.hleks.com